Meerstemmig erfgoed in de Sixties Bokrijk

0

De stuurgroep van het project “Meerstemmig erfgoed. Multiperspectiviteit in erfgoededucatie” bezocht 30 augustus 2016 de Sixties in Bokrijk om aan de slag te gaan met een matrix (of een kijkwijzer) voor multiperspectiviteit. Hoe gaat het geschiedenisonderwijs om met verschillende perspectieven. Komen in erfgoedorganisaties de verschillende perspectieven van maatschappelijke problematieken uit verleden en heden voldoende aan bod? Op welke manier? De projectmedewerkers ontwikkelden de matrix als een gedeeld theoretisch interpretatiekader dat zowel gebaseerd is op actuele principes in de onderwijssector (Dick Van Straaten – Historisch denken) als in de cultuursector (Barend Van Heusden – Cultuur in de Spiegel). In het proces van historisch denken (onderwijs) focust Dick Van Straaten op het verzamelen van bronnen, het ordenen van feiten, het verklaren door analyse van bijvoorbeeld oorzaken en gevolgen en het beeldvormen door een interpretatie van het geheel (verschillende perspectieven onderscheiden, oog hebben voor het gebruik van geschiedenis en de afstand met verleden en het belang van waarden). Barend Van Heusden gaat bij cultuureducatie (Cultuur in de Spiegel) uit van vier culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Beide theoretische kaders tonen een relevante overeenkomst. Afstemming ervan levert een matrix op die een handig instrument moet vormen voor het toetsen van onder meer multiperspectiviteit in een erfgoedpresentatie. Een toetsing aan de presentatie van de Sixties in Bokrijk waar zeer diverse “historische” personages hun verhaal brengen, leverde interessante stof tot denken. De conclusies worden meegenomen in het vervolg van het project dat een duurzame samenwerking tussen onderwijs en de erfgoedsector beoogt.

Leave A Reply